Compromís demana explicacions pels contractes d’alta direcció de l’Hospital Provincial de Castelló.

1356-0-castellon_hospital_provincial

La diputada autonòmica de Compromís Mònica Oltra, ha enregistrat una sèrie de preguntes escrites dirigides al Conseller de Sanitat perquè explique el motiu pel qual s’ha permés la realització de contractes d’alts directius que estarien incomplint la legislació aplicable.

Segons ha exposat Compromís “La Llei Orgànica de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic” determina respecte al personal directiu professional, que les Comunitats Autònomes podran establir, el règim jurídic específic del personal directiu així com els criteris per a determinar la seua condició, d’acord, entre uns altres, amb els principis de mèrit i capacitat i a criteris d’idoneïtat, i es durà a terme mitjançant procediments que garantisquen la publicitat i concurrència, i el personal directiu estarà subjecte a avaluació conformement als criteris d’eficàcia i eficiència, responsabilitat per la seua gestió i control de resultats en relació amb els objectius que els hagen sigut fixats.

S’ha explicat com el contracte del Director Gerent i el Director d’Infermeria en el Consorci Hospitalari Provincial de Castelló té un caràcter especial de personal d’alta direcció, establint en la clàusula sisena “ el directiu queda subjecte als drets i obligacions establits en la normativa reguladora de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, però per a pesar que aquests contractes estan regulats per la legislació i els criteris  de mèrit i capacitat i d’idoneïtat i mitjançant procediments que garantisquen la publicitat i concurrència, el contracte del Director Gerent i el Director Infermeria s’haurien realitzat en este cas per decisió política o com es diu popularment“a dit” en cap moment s’haurien garantit els principis de publicitat i concurrència que arreplega la legislació vigent.

Oltra ha demanat saber el motiu pel qual des de Sanitat s’ha permès esta actuació. En eixe sentit, la candidata autonòmica de Compromís per Castelló, Mònica Alvaro, ha reiterat la necessitat d’acabar amb les anomalies en el funcionament de l’Hospital Provincial “ es tracta d’un hospital públic, finançat amb diners públics, però en el qual el poder polític l’empra com un coto privat, per col·locar en certes ocasions a comissaris seus, a gent a la que li deuen favors o per continuar nodrint la xarxa clientelar, i per això, a més de les disparitats salarials que s’han produït estos anys respecte a la resta d’hospitals públics, estan els propis procediments per nomenar al personal”.

Alvaro ha reivindicat que el Provincial assumisca les mateixes condicions de funcionament i finançament que la resta de centres sanitaris de la xarxa pública “ volem acabar amb la situació anòmala actual, i que casos com aquests es deixen de produir, perquè a pesar de tindre unes bones instal·lacions i una plantilla excepcional, el ser una espècie de terra de no ningú, on si hi ha diners per prebendes, però quan hi ha problemes com en els acceleradors, ningú assumeix responsabilitats


Compromís pide explicaciones por los contratos de alta dirección del Hospital Provincial de Castelló.

 
La diputada autonómica de Compromís Mònica Oltra, ha registrado  una serie de preguntas escritas dirigidas al Conseller de Sanidad para que  explique el motivo por el cual se ha permitido la realización de contratos de altos directivos que estarían incumpliendo la legislación aplicable.
Según ha expuesto Compromís “La Ley Orgánica del Estatuto Básico del Empleado Público” determina respecto al personal directivo profesional, que las Comunidades Autónomas podrán establecer, el régimen jurídico específico del personal directivo así como los criterios para determinar su condición, de acuerdo, entre otros, con los principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia, y el personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que los hayan sido fijados.

Se ha explicado como el contrato del Director Gerente y el Director de Enfermería en el Consorcio Hospitalario Provincial de Castelló tiene un carácter especial de personal de alta dirección, estableciendo en la cláusula sexta “ el directivo queda sujeto a los derechos y obligaciones establecidos en la normativa reguladora del Estatuto Básico del Empleado Público, pero para pesar que estos contratos están regulados por la legislación y los criterios de mérito y capacidad y de idoneidad y mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia, el contrato del Director Gerente y el Director Enfermería se habrían realizado en este caso por decisión política o cómo se dice popularmente “a dedo” en ningún momento se habrían garantizado los principios de publicidad y concurrencia que recoge la legislación vigente.

Oltra ha pedido saber el motivo por el cual desde Sanidad se ha permitido esta actuación. En ese sentido, la candidata autonómica de Compromís por Castelló, Mònica Alvaro, ha reiterado la necesidad de acabar con las anomalías en el funcionamiento del Hospital Provincial “ se trata de un hospital público, financiado con dinero público, pero en el cual el poder político lo emplea como un coto privado, por colocar en ciertas ocasiones a comisarios suyos, a gente a la que le deben favores o para continuar nutriendo la red clientelar, y por eso, además de las disparidades salariales que se han producido estos años respecto al resto de hospitales públicos, están los propios procedimientos para nombrar al personal”.

Alvaro ha reivindicado que el Provincial asuma las mismas condiciones de funcionamiento y financiación que el resto de centros sanitarios de la red pública “ queremos acabar con la situación anómala actual, y que casos como estos se dejen de producir, porque a pesar de tener unas buenas instalaciones y una plantilla excepcional, el ser una especie de tierra de nadie, donde sí hay dinero por prebendas, pero cuando hay problemas como en los aceleradores, nadie asume responsabilidades

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *