Mònica Alvaro “el nou govern autonòmic haurà de garantir que les famílies amb menors a càrrec tinguen assegurat un plat de calent, d’una forma digna”.

 fotocompromísLa candidata autonòmica de Compromís per les comarques de Castelló i regidora de Serveis Socials a Vila-real, Mònica Alvaro, ha defensat avui la urgència perquè el nou govern autonòmic que es configure a partir de maig, tinga entre les seues prioritats evitar la situació vergonyosa que es va produir l’estiu passat als municipis valencians, quan es van deixar a milers de xiquetes i xiquets desatesos al tancar-se els menjadors escolars, i amb una administració que va actuar tard i malament”.

 

Segons Alvaro “ anem a tindre plans d’emergència social des del minut zero, però som conscients que la situació de pobresa va a costar revertir-la després de la destroça que ha provocat l’actual govern autonòmic, per això, la lluita contra la fam i la desnutrició sí que ha d’estar present des del primer segon, i si a l’estiu de 2014 als municipis fórem testimonis dels plans improvisats d’una Conselleria de Benestar Social que pretenia a tota costa finançar escoles i menjadors , davant una situació d’emergència social on un de cada tres xiquets valencians està en el llindar de la pobresa”.

 

La Conselleria va haver d’improvisar un pla que va arribar tard a molts municipis i sense cap estructura més que la municipal, ” i en molts pobles, assumir eixa gestió ha estat un handicap inassolible, i a banda  no es soluciona el seu drama familiar en períodes de caps de setmana, això, sumat amb els  impagaments de la Conselleria de Benestar Social amb les ajudes d’emergència dels ajuntaments i la carestia de recursos de les famílies deixen palès que desgraciadament moltes persones, amb menors a càrrec, han d’acudir a menjadors socials i bancs d’aliments per sobreviure.

 

Per eixe motiu, Alvaro ha defensat la necessitat d’impulsar a nivell autonòmic iniciatives per  implantar un sistema de “menjar a casa”, com el que es du a terme amb els majors, que done cobertura a las famílies amb pocs o cap recurs econòmics, previ informe dels Serveis Socials municipals,  necessàriament gratuït per a les famílies en una situació d’exclusió social i de pagament progressiu segons rendes per a la resta de la població amb menors a càrrec. La  finalitat és la de garantir una nutrició correcta de les unitats familiars amb menors a càrrec i en situació de risc d’exclusió social durant els dies en els que els/les menors no gaudisquen d’una beca de menjador (caps de setmana, vacances i mesos lectius de juny i setembre) i que a més aquesta siga a domicili, mantenint així la dignitat i privacitat de les persones.

 

La candidata de Compromís ha explicat que aquestes mesures haurien de ser sufragades la Conselleria de Benestar Social, Diputació Provincial, Ajuntaments i famílies en els casos on s’estipule  –segons renda- un preu públic.

 

 

 

 

Mònica Alvaro “el nuevo gobierno autonómico tendrá que garantizar que las familias con menores a su cargo tengan asegurado un plato de caliente, de una forma digna”. La candidata autonómica de Compromís por las comarcas de Castelló y concejal de Servicios Sociales en Vila-real, Mònica Alvaro, ha defendido hoy la urgencia para que el nuevo gobierno autonómico que se configure a partir de mayo, tenga entre sus prioridades evitar la situación vergonzosa que se produjo el verano pasado en los municipios valencianos, cuando se dejaron a miles de niñas y niños desatendidos al cerrarse los comedores escolares, y con una administración que actuó tarde y mal”.

Según Alvaro “ vamos a tener planes de emergencia social desde el minuto cero, pero somos conscientes que la situación de pobreza va a costar revertirla después de la destroza que ha provocado el actual gobierno autonómico, por eso, la lucha contra la hambre y la desnutrición sí que tiene que estar presente desde el primer segundo, y si en verano de 2014 a los municipios fuimos testigos de los planes improvisados de una Conselleria  de Bienestar Social que pretendía a en ítimo extremo financiar escuelas y comedores , ante una situación de emergencia social donde uno de cada tres niños valencianos está en el umbral de la pobreza”.
La Conselleria  tuvo que improvisar un plan que llegó tarde a muchos municipios y sin ninguna estructura más que la municipal, ” y en muchos pueblos, asumir esa gestión ha sido un hándicap inalcanzable, y a parte no se soluciona su drama familiar en periodos de fines de semana, esto, sumado con los impagos de la Conselleria  de Bienestar Social con las ayudas de emergencia de los ayuntamientos y la carestía de recursos de las familias dejan patente que desgraciadamente muchas personas, con menores a cargo, tienen que acudir a comedores sociales y bancos de alimentos para sobrevivir.

Por ese motivo, Alvaro ha defendido la necesidad de impulsar a nivel autonómico iniciativas para implantar un sistema de “comer en casa”, como el que se lleva a cabo con los mayores, que de cobertura a las familias con pocos o ningún recurso económicos, previo informe de los Servicios Sociales municipales, necesariamente gratuito para las familias en una situación de exclusión social y de pago progresivo según rentas para el resto de la población con menores a cargo. La finalidad es la de garantizar una nutrición correcta de las unidades familiares con menores a cargo y en situación de riesgo de exclusión social durante los días en los que los/las menores no disfruten de una beca de comedor (fines de semana, vacaciones y meses lectivos de junio y septiembre) y que además esta sea a domicilio, manteniendo así la dignidad y privacidad de las personas.

La candidata de Compromís ha explicado que estas medidas tendrían que ser sufragadas la Conselleria  de Bienestar Social, Diputación Provincial, Ayuntamientos y familias en los casos donde se estipule –según renta- un precio público.

Alvaro “ la millor manera de lluitar contra la pobresa, és reconeixent que existeix també en les nostres comarques”.

oltra març 2015 127Compromís alerta que segons l’INE un de cada tres valencians està en el llindar de la pobresa.

La candidata autonòmica de Compromís per les comarques de Castelló, i regidora de Serveis Socials a Vila-real, Mònica Alvaro, ha explicat avui que per a lluitar contra la pobresa, “primer cal ser concient de la seua existència, mirar-la a la cara i no escatimar recursos a combatre-la. A molts governants els pot semblar exagerat, inadequat o incorrecte assumir que bona part de la població del nostre al voltant és pobre, ja que eixa és la mostra més evident del seu fracàs com a gestor públic, i en les nostres comarques, hem passat en pocs anys del miratge de la plena ocupació, a uns nivells de pobresa dramàtics, per a una societat avançada”.
Alvaro ha remarcat que darrere de xifres que poden semblar anònimes i fredes, hi ha cares i persones que ho estan passant malament “segons les dades oficials, en l’Estat Espanyol hi ha 14 milions de pobres, dels quals 6 milions estarien en situació de pobresa severa segons les dades que ha acaba de publicar l’INE.
A nivell del País Valencià estaríem en unes xifres esgarrifoses, un 13,9% amb pobresa extrema, i un 35 % en el llindar de la pobresa i per contra, ocupem últim lloc quant al desenvolupament de Serveis Socials. Si segons Unicef, el 36% dels xiquets i xiquetes valencianes estan en risc de pobresa i exclusió, i l’administració valenciana no ha actuat amb urgència i immediatesa per a atallar aquestes xifres, tenim un greu problema no solament de capacitat sinó de consciència i valors ètics dels actuals governants.

Per açò Alvaro ha reiterat el compromís per aplicar de manera urgent plans de lluita contra la pobresa, “ el desenvolupament de la política social, òbviament, però no amb l’esperit caritatiu, sinó per a rescatar a les persones i retornar-les a la seua condició de ciutadans, que no hagen de preocupar-se per sobreviure, sinó que puga viure amb normalitat”, i per açò, és necessària la reactivació de l’economia “ no volem perpetuar un sistema caritatiu i de beneficència com fa el PP, sinó un model de servei que es puga desenvolupar amb garanties, amb dignitat sense dependre de de la sensibilitat o no dels governants”

 

Alvaro “ la mejor manera de luchar contra la pobreza, es reconociendo que existe también en nuestras comarcas”.

 

Compromís alerta que según el INE uno de cada tres valencianos está en el umbral de la pobreza.

 

La candidata autonómica de Compromís por las comarcas de Castelló, y concejala de Servicios Sociales en Vila-real, Mònica Alvaro, ha explicado hoy que para luchar contra la pobreza, “primero hay que ser conciente de su existencia, mirarla a la cara y no escatimar recursos en combatirla. A muchos gobernantes les puede parecer exagerado, inapropiado o incorrecto asumir que buena parte de la población de nuestro alrededor es pobre, ya que esa es la muestra más evidente de su fracaso como gestor público, y en nuestras comarcas, hemos pasado en pocos años del espejismo del pleno empleo, a unos niveles de pobreza dramáticos, para una sociedad avanzada”.

Alvaro ha remarcado que detrás de cifras que pueden parecer anónimas y frías, hay rostros y personas que lo están pasando mal “según los datos oficiales, en el Estado Español  hay 14 millones de pobres, de los que 6 millones estarían en situación de pobreza severa según los datos que ha acaba de publicar el INE.

A nivel del País Valencià estaríamos en unas cifras escalofriantes, un 13,9% con pobreza extrema, y un 35 % en el umbral de la pobreza y por el contrario, ocupamos último lugar en cuanto al desarrollo de Servicios Sociales. Si según Unicef, el 36% de los niños y niñas valencianas están en riesgo de pobreza y exclusión, y la administración valenciana no ha actuado con urgencia y desesperación para atajar estas cifras, tenemos un grave problema no solamente de capacidad sinó de conciencia y valores éticos de los actuales gobernantes.

 

Por eso Alvaro ha reiterado el compromiso por aplicar de manera urgente planes de lucha contra la pobreza, “ el desarrollo de la política social, obviamente, pero no con el espíritu caritativo, sinó para rescatar a las personas y devolverlas a su condición de ciudadanos, que no tengan que preocuparse por sobrevivir, sinó que pueda vivir con normalidad”, y por eso, es necesaria la reactivación de la economía “ no queremos perpetuar un sistema que necesite ayudar a la gente, sinó que la gente pueda desarrollar con garantías su vida, con dignidad y sin depender de la sensibilidad o no de los gobernates”