Alvaro “ a Castelló tenim milers de cases sense persones, i milers de persones sense casa”

oltra març 2015 127La candidata autonòmica de Compromís per les comarques de Castelló, Mònica Alvaro, ha exposat avui que el panorama d’habitatge que ha quedat a aquesta demarcació després de l’esclafit de la bombolla immobiliària és realment preocupant “ tenim milers d’habitatges buits sense cap ús, que ens molts casos són una càrrega per als seus propietaris, altres a mig fer, altres en mans dels bancs, i al mateix temps, milers de persones que no tenen accés l’habitatge i han de conviure amb familiars i en condicions francament millorables”

            Per això, Alvaro ha desgranat alguna de les propostes que Compromís té en el seu programa electoral autonòmic per tal d’afavorir que tota persona tinga un habitatge digne, com per exemple l’obligatorietat dels registres municipals de vivendes i de solars, amb un sistema de taxes que incentive la seua posada en el mercat, així com una política d’habitatge públic basada en l’aprofitament de l’enorme parc d’habitatges buits, impulsant el lloguer social, oferir en modalitat de lloguer a preus accessibles totes les vivendes de l’IVHSA que actualment es troben en venda.

 

Alvaro també ha remarcat la necessitat d’iniciar totes les accions necessàries per tal que la borsa de vivendes desocupades que estan en mans dels bancs després d’una execució hipotecària, es destinen a lloguer social, i la creació d’un parc públic d’habitatges per a destinar al lloguer social. “A pesar de ser un greu problema social, la manca de vivenda, hem vist com no s’ha aplicat cap mesura eficaç per part de les administracions autonòmiques i estatal, i pensem que tenim un ample vental com ara promoure la rehabilitació i la millora de la sostenibilitat i eficiència energètica d’habitatges amb ajudes i desgravacions fiscals, impulsar programes de regeneració urbana dels barris per fomentar la cohesió social, o establir polítiques d’ajuda a la rehabilitació integral d’habitatges en els cascs antics dels municipis per tal de reforçar el sector de la rehabilitació i adaptació d’habitatges.

 

La candidata de Compromís ha reivindicat la necessitat d’ajudar des de l’administració en el pagament  de les hipoteques de les persones que es troben en risc de desnonament, coordinant-les amb el pla d’ocupació d’emergència, així com implementarem un servei de mediació per als afectats d’execucions hipotecàries amb les entitats bancàries per mig dels serveis socials municipals.

 

Alvaro “ en Castelló tenemos miles de casas sin personas, y miles de personas sin casa”

La candidata autonómica de Compromís por las comarcas de Castelló, Mònica Alvaro, ha expuesto hoy que el panorama de vivienda que ha quedado a esta demarcación después del estallido de la burbuja inmobiliaria es realmente preocupante “ tenemos miles de viviendas vacíos sin ningún uso, que entes muchos casos son una carga para sus propietarios, otros a medias, otros en manos de los bancos, y al mismo tiempo, miles de personas que no tienen acceso la vivienda y tienen que convivir con familiares y en condiciones francamente mejorables”
Por eso, Alvaro ha desgranado alguna de las propuestas que Compromís tiene en su programa electoral autonómico para favorecer que toda persona tenga una vivienda digna, como por ejemplo la obligatoriedad de los registros municipales de viviendas y de solares, con un sistema de tasas que incentive su puesta en el mercado, así como una política de vivienda pública basada en el aprovechamiento del enorme parque de viviendas vacías, impulsando el alquiler social, ofrecer en modalidad de alquiler a precios accesibles todas las viviendas de la IVVSA que actualmente se encuentran en venta.

Alvaro también ha remarcado la necesidad de iniciar todas las acciones necesarias para que la bolsa de viviendas desocupadas que están en manosde los bancos después de una ejecución hipotecaria, se destinan a alquiler social, y la creación de un parque público de viviendas para destinar al alquiler social. “A pesar de ser un grave problema social, la carencia de vivienda, hemos visto como no se ha aplicado ninguna medida eficaz por parte de las administraciones autonómicas y estatal, y pensamos que tenemos un amplio abanico como por ejemplo promover la rehabilitación y la mejora de la sostenibilidad y eficiencia energética de viviendas con ayudas y desgravaciones fiscales, impulsar programas de regeneración urbana de los barrios para fomentar la cohesión social, o establecer políticas de ayuda a la rehabilitación integral de viviendas en los cascos antiguos de los municipios para reforzar el sector de la rehabilitación y adaptación de viviendas.

La candidata de Compromís ha reivindicado la necesidad de ayudar desde la administración en el pago de las hipotecas de las personas que se encuentran en riesgo de desahucio, coordinándolas con el plan de ocupación de emergencia, así como implementaremos un servicio de mediación para los afectados de ejecuciones hipotecarias con las entidades bancarias por medio de los servicios sociales municipales.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *