ALVARO: “El Ministeri d’Agricultura entrebanca el repartiment d’aliments del FEGA amb criteris que vénen a criminalitzar encara més a les famílies necessitades”

FEGA“La nova resolució del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient del 25 de febrer de 2015, publicada al BOE el divendres 6 de març “suposa,  més si cap, la criminalització de les persones que pateixen exclusió social i pobresa al territori espanyol. Amb aquesta resolució, el ministeri estableix els requisits que han de complir les organitzacions encarregades del repartiment d’aliments provinents del fons FEGA (coparticipat entre Unió Europea i Govern Espanyol) i aquestes no podien ser més dràstiques”. Segons ha declarat avui la candidata autonòmica per les comarques del nord, Mònica Alvaro.

Així, si fins ara les entitats socials que es dediquen altruista i voluntàriament a repartir aliments entre la població més necessitada, veien com cada cop es complicava més la paperassa sol·licitada pel FEGA, amb la publicació d’aquesta Resolució corre el greu perill de que milers d’entitats solidaries arreu de l’Estat Espanyol es queden sense poder subministrar aliments per culpa de les més que desorbitades exigències del Ministeri.

Alvaro ha explicat que “Així la nova normativa, estableix que en 20 dies i de cara al proper repartiment d’aliments del 2015, les organitzacions voluntàries de repartiment d’aliments hagen d’aportar per cada persona a la qual es reparteix un lot de menjar, un informe dels serveis socials públics o de treballadors socials acreditant la situació d’exclusió o vulnerabilitat de la persona receptora dels aliments”.

D’aquesta manera organitzacions tan humils com ara les Càrites locals, les assemblees de Creu Roja local, ManosUnidas i altres associacions de voluntaris hauran de disposar d’un informe individualitzat per cadascun dels usuaris per continuar fent una tasca de la qual no ningú es beneficia econòmicament i que permet subsistir a milers de persones a les nostres comarques.

A data d’avui és difícil trobar un nombre adequat de treballadors socials contractats per les entitats socials que actuen als municipis, i per altra banda, recordem que la llei 27/2013, de racionalització de l’administració pública, aboca als Serveis Socials municipals a desaparèixer com a competència municipal. Per la qual cosa, aquesta justificació que exigeix el Ministeri a data d’avui és inviable, i més tenint en compte que per Llei de Protecció de Dades, aquesta classe d’informes deurien considerar-se de primer nivell de protecció i s’exposa a les persones afectades a una des protecció flagrant en el seu dret a la intimitat.

Estem parlant d’ajudar a les persones amb aliments per a la seua supervivència i en compte de facilitar i incrementar programes d’ajuda, el Ministeri solament fa que complicar les coses i “criminalitzar” les persones pobres amb una sol·licitud excessiva de paperassa i requisits exagerats a canvi d’un paquet de llentilles que a sovint els pobres no poden ni coure en casa perquè no tenen per a pagar el gas o la llum”, ha manifestat la candidata autonòmica de Compromís.

Des de  Compromís s’ha remarcat que “anem a sol·licitar una política per part del Ministeri més acord amb la realitat que es viu als nostres municipis; uns criteris més adequats i realistes alhora de comprar els aliments que tinguen en compte factors com la pobresa energètica i correcta nutrició de les famílies i a més instarem a que la contractació de treballadors i treballadores socials per elaborar informes per part de les entitats de repartiment vinga subvencionada pel FEGA tal com estableix el propi Reglament (UE) nº 223/2104. “

 

ALVARO: “El Ministerio de Agricultura dificulta el reparto de alimentos del FEGA con criterios que vienen a criminalizar todavía más a las familias necesitadas” 

“La nueva resolución del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente del 25 de febrero de 2015, publicada al BOE el viernes 6 de marzo “supone, más si cabe, la criminalización de las personas que sufren exclusión social y pobreza al territorio español. Con esta resolución, el ministerio establece los requisitos que tienen que cumplir las organizaciones encargadas del reparto de alimentos provenientes del fondo FEGA (coparticipado entre Unión Europea y Gobierno Español) y estas no podían ser más drásticas”. Según ha declarado hoy la candidata autonómica por las comarcas del norte, Mònica Alvaro. 

Así, si hasta ahora las entidades sociales que se dedican altruista y voluntariamente a repartir alimentos entre la población más necesitada, veían como cada vez se complicaba más el papeleo solicitado por el FEGA, con la publicación de esta Resolución corre el grave peligro de que miles de entidades solidarias en todo El Estado  Español se queden sin poder suministrar alimentos por culpa de las más que desorbitadas exigencias del Ministerio.

Alvaro ha explicado que “Así la nueva normativa, establece que en 20 días y de cara al próximo reparto de alimentos del 2015, las organizaciones voluntarias de reparto de alimentos tengan que aportar por cada persona a la cual se reparte un lote de comida, , un informe de los servicios sociales públicos o de trabajadores sociales acreditando la situación de exclusión o vulnerabilidad de la persona receptora de los alimentos”.

De este modo organizaciones tan humildes como por ejemplo las Cáritas locales, las asambleas de Cruz Roja local, ManosUnidas y otras asociaciones de voluntarios tendrán que disponer de un informe individualizado por cada uno de los usuarios para continuar haciendo una tarea de la cual no nadie se beneficia económicamente y que permite subsistir a miles de personas a nuestras comarcas.
A fecha de hoy es difícil encontrar un número adecuado de trabajadores sociales contratados por las entidades sociales que actúan a los municipios, y por otro lado, recordamos que la ley 27/2013, de racionalización de la administración pública, aboca a los Servicios Sociales municipales a desaparecer como competencia municipal. Por lo cual, esta justificación que exige el Ministerio a fecha de hoy es inviable, y más teniendo en cuenta que por Ley de Protección de Datos, esta clase de informes deberían de considerarse de primer nivel de protección y se expone a las personas afectadas a una des protección flagrante en su derecho a la intimidad.
“Estamos hablando de ayudar a las personas con alimentos para su supervivencia y en cuenta de facilitar e incrementar programas de ayuda, el Ministerio solamente hace que complicar las cosas y “criminalizar” las personas pobres con una solicitud excesiva de papeleo y requisitos exagerados a cambio de un paquete de lentejas que a menudo los pobres no pueden ni cocer en casa porque no tienen para pagar el gas o la luz”, ha manifestado la candidata autonómica de Compromís.

Desde Compromis se ha remarcado que “vamos a solicitar una política por parte del Ministerio más acorde con la realidad que se vive a nuestros municipios; unos criterios más adecuados y realistas a la vez de comprar los alimentos que tengan en cuenta factores como la pobreza energética y correcta nutrición de las familias y además instaremos a que la contratación de trabajadores y trabajadoras sociales para elaborar informes por parte de las entidades de reparto venga subvencionada por el FEGA tal como establece el propio Reglamento (UE) nº 223/2104.

Alvaro “ el Consell ha d’apostar per superar les polítiques de campanar i crear sinergies entre municipis”

careta_compromisLa candida autonòmica de Compromís per les comarques de Castelló, Mònica Alvaro, ha defensat avui la necessitat que des de l’administració autonòmica hi haja una clara política de vertebració territorial que ajude a optimitzar recursos públics i supere les anomenades polítiques de campanar”.

         Segons Alvaro “ ha fallat la planificació en l’ordenació del territori, perquè hem tingut una política sucursalista on les inversions supramunicipals es feien per pagar favors i alimentar clientelismes, i no en les necessitats reals, i al mateix temps, els pobles han competit mirant de reüll què feia el municipi del costat per a no ser menys que ell; i això, en comarques com les litorals on la proximitat entre municipis és relativament poca, no té cap sentit. Continua llegint