Alvaro “farem del SERVEF un servei útil, públic i que servisca perquè les persones troben feina”

alvaroLa candidata autonòmica de Compromís Mònica Alvaro, ha defensat avui la necessitat de que l’administració dispose de mecanismes efectius per ajudar a la gent a trobar faena

 

Segons Alvaro “ El Servei Valencià d’Ocupació i Formació, SERVEF ” va nàixer amb la vocació d’ajudar a millorar a la gent la seua formació i promoció laboral, per intentar reincorporar al mercat laboral les persones excloses i de difícil reinserció laboral, però des de fa massa temps el govern autonòmic ha desmantellat el servei, deixant-ho amb unes funcions merament testimonials, acomiadant a bona part de la seua plantilla en un avanç cap a la privatització total després d’haver-ho ja fet en molts altres serveis, i per tant, deixant-lo completament inutilitzat i invàlid per a la ciutadania”

Alvaro ha explicat com en els darrers mesos s’ha tendit des del govern autonòmic a que siguen les pròpies administracions locals, mitjançant la figura dels Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local AODL, els què hauran d’assumir les funcions que se li estan llevant al SERVEF “ el problema es troba en què  moltíssims ajuntaments de les nostres comarques, no tenen la  figura del AODL, i en altres on sí que es troben, estos estan completament desbordats per l’assumpció de funcions alienes, sense instruments i capacitat tècnica per fer front a estes noves tasques”.

La candidata de Compromís ha reiterat que durant aquests anys s’ha buscat premeditament inutilitzar aquest servei per obligar a la gent a recórrer a les agències privades “ en lloc d’ajudar a la gent que pitjor ho està passant, s’ha volgut també aprofitar-se’n d’ells per a que uns tercers tragueren benefici, i això és simplement intolerable, i volem recuperar un SERVEF, públic i ben dotat amb mitjans i recursos necessaris. “Cal modernitzar el servei públic d’ocupació, millorant la funció de la intermediació entre oferta i demanda i garantint la igualtat d’oportunitats, amb la professionalització i millora dotacional dels serveis públics en polítiques actives, tot formant als treballadors dels serveis públics per a donar resposta als nous reptes i paradigmes del mercat laboral, com l’economia verda.”

Alvaro “haremos del SERVEF un servicio útil, público y que sirva para que las personas encuentren trabajo”

La candidata autonómica de Compromís Mònica Alvaro, ha defendido hoy la necesidad de que la administración disponga de mecanismos efectivos para ayudar a la gente a encontrar trabajo.

Según Alvaro “ El Servicio Valenciano de Ocupación y Formación, SERVEF ” nació con la vocación de ayudar a mejorar a la gente su formación y promoción laboral, para intentar reincorporar al mercado laboral las personas excluidas y de difícil reinserción laboral, pero desde hace demasiado tiempo el gobierno autonómico ha desmantelado el servicio, dejándolo con unas funciones meramente testimoniales, despidiendo a buena parte de su plantilla en un avance hacia la privatización total después de haberlo ya hecho en otros muchos servicios, y por lo tanto, dejándolo completamente inutilizado e inválido para la ciudadanía”
Alvaro ha explicado como en los últimos meses se ha tendido desde el gobierno autonómico a que sean las propias administraciones locales, mediante la figura de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local AEDL, los qué tendrán que asumir las funciones que se le están quitando al SERVEF “ el problema se encuentra en qué muchísimos ayuntamientos de nuestras comarcas, no tienen la figura del AEDL, y en otros donde sí que se encuentran, estos están completamente desbordados por la asunción de funciones ajenas, sin instrumentos y capacidad técnica para hacer frente a estas nuevas tareas”.
La candidata de Compromís ha reiterado que durante estos años se ha buscado premeditadamente inutilizar este servicio para obligar en la gente a recurrir a las agencias privadas “ en lugar de ayudar a la gente que peor lo está pasando, se ha querido también aprovecharse de ellos para que unos terceros sacaron beneficio, y esto es simplemente intolerable, y queremos recuperar un SERVEF, público y muy dotado con medios y recursos necesarios. “Hay que modernizar el servicio público de ocupación, mejorando la función de la intermediación entre oferta y demanda y garantizando la igualdad de oportunidades, con la profesionalización y mejora dotacional de los servicios públicos en políticas activas, formando a los trabajadores de los servicios públicos para dar respuesta a los nuevos retos y paradigmas del mercado laboral, como la economía verde.”

Mònica Alvaro “el nou govern autonòmic haurà de garantir que les famílies amb menors a càrrec tinguen assegurat un plat de calent, d’una forma digna”.

 fotocompromísLa candidata autonòmica de Compromís per les comarques de Castelló i regidora de Serveis Socials a Vila-real, Mònica Alvaro, ha defensat avui la urgència perquè el nou govern autonòmic que es configure a partir de maig, tinga entre les seues prioritats evitar la situació vergonyosa que es va produir l’estiu passat als municipis valencians, quan es van deixar a milers de xiquetes i xiquets desatesos al tancar-se els menjadors escolars, i amb una administració que va actuar tard i malament”.

 

Segons Alvaro “ anem a tindre plans d’emergència social des del minut zero, però som conscients que la situació de pobresa va a costar revertir-la després de la destroça que ha provocat l’actual govern autonòmic, per això, la lluita contra la fam i la desnutrició sí que ha d’estar present des del primer segon, i si a l’estiu de 2014 als municipis fórem testimonis dels plans improvisats d’una Conselleria de Benestar Social que pretenia a tota costa finançar escoles i menjadors , davant una situació d’emergència social on un de cada tres xiquets valencians està en el llindar de la pobresa”.

 

La Conselleria va haver d’improvisar un pla que va arribar tard a molts municipis i sense cap estructura més que la municipal, ” i en molts pobles, assumir eixa gestió ha estat un handicap inassolible, i a banda  no es soluciona el seu drama familiar en períodes de caps de setmana, això, sumat amb els  impagaments de la Conselleria de Benestar Social amb les ajudes d’emergència dels ajuntaments i la carestia de recursos de les famílies deixen palès que desgraciadament moltes persones, amb menors a càrrec, han d’acudir a menjadors socials i bancs d’aliments per sobreviure.

 

Per eixe motiu, Alvaro ha defensat la necessitat d’impulsar a nivell autonòmic iniciatives per  implantar un sistema de “menjar a casa”, com el que es du a terme amb els majors, que done cobertura a las famílies amb pocs o cap recurs econòmics, previ informe dels Serveis Socials municipals,  necessàriament gratuït per a les famílies en una situació d’exclusió social i de pagament progressiu segons rendes per a la resta de la població amb menors a càrrec. La  finalitat és la de garantir una nutrició correcta de les unitats familiars amb menors a càrrec i en situació de risc d’exclusió social durant els dies en els que els/les menors no gaudisquen d’una beca de menjador (caps de setmana, vacances i mesos lectius de juny i setembre) i que a més aquesta siga a domicili, mantenint així la dignitat i privacitat de les persones.

 

La candidata de Compromís ha explicat que aquestes mesures haurien de ser sufragades la Conselleria de Benestar Social, Diputació Provincial, Ajuntaments i famílies en els casos on s’estipule  –segons renda- un preu públic.

 

 

 

 

Mònica Alvaro “el nuevo gobierno autonómico tendrá que garantizar que las familias con menores a su cargo tengan asegurado un plato de caliente, de una forma digna”. La candidata autonómica de Compromís por las comarcas de Castelló y concejal de Servicios Sociales en Vila-real, Mònica Alvaro, ha defendido hoy la urgencia para que el nuevo gobierno autonómico que se configure a partir de mayo, tenga entre sus prioridades evitar la situación vergonzosa que se produjo el verano pasado en los municipios valencianos, cuando se dejaron a miles de niñas y niños desatendidos al cerrarse los comedores escolares, y con una administración que actuó tarde y mal”.

Según Alvaro “ vamos a tener planes de emergencia social desde el minuto cero, pero somos conscientes que la situación de pobreza va a costar revertirla después de la destroza que ha provocado el actual gobierno autonómico, por eso, la lucha contra la hambre y la desnutrición sí que tiene que estar presente desde el primer segundo, y si en verano de 2014 a los municipios fuimos testigos de los planes improvisados de una Conselleria  de Bienestar Social que pretendía a en ítimo extremo financiar escuelas y comedores , ante una situación de emergencia social donde uno de cada tres niños valencianos está en el umbral de la pobreza”.
La Conselleria  tuvo que improvisar un plan que llegó tarde a muchos municipios y sin ninguna estructura más que la municipal, ” y en muchos pueblos, asumir esa gestión ha sido un hándicap inalcanzable, y a parte no se soluciona su drama familiar en periodos de fines de semana, esto, sumado con los impagos de la Conselleria  de Bienestar Social con las ayudas de emergencia de los ayuntamientos y la carestía de recursos de las familias dejan patente que desgraciadamente muchas personas, con menores a cargo, tienen que acudir a comedores sociales y bancos de alimentos para sobrevivir.

Por ese motivo, Alvaro ha defendido la necesidad de impulsar a nivel autonómico iniciativas para implantar un sistema de “comer en casa”, como el que se lleva a cabo con los mayores, que de cobertura a las familias con pocos o ningún recurso económicos, previo informe de los Servicios Sociales municipales, necesariamente gratuito para las familias en una situación de exclusión social y de pago progresivo según rentas para el resto de la población con menores a cargo. La finalidad es la de garantizar una nutrición correcta de las unidades familiares con menores a cargo y en situación de riesgo de exclusión social durante los días en los que los/las menores no disfruten de una beca de comedor (fines de semana, vacaciones y meses lectivos de junio y septiembre) y que además esta sea a domicilio, manteniendo así la dignidad y privacidad de las personas.

La candidata de Compromís ha explicado que estas medidas tendrían que ser sufragadas la Conselleria  de Bienestar Social, Diputación Provincial, Ayuntamientos y familias en los casos donde se estipule –según renta- un precio público.