Compromís aposta per una política que entenga l’aigua com un dret i no com un objecte de mercantilització.

Alvaro destaca que el subministre d’aigua ha d’estar garantit a totes les persones siga quina siga la seua situació.

 

La candidata autonòmica de Compromís per les comarques de Castelló, Mònica Alvaro, ha explicat avui la política hídrica de la coalició en referent a les comarques de Castelló “ pensem que l’aigua ha de ser un bé sagrat per a la població, i per això ens oposem a qualsevol mesura que aposte per la seua mercantilització i privatització. Som conscients que tot i ser un bé públic, ha estat de sempre, i en especial en els darrers anys, objecte de controvèrsia i emprada com arma de confrontació partidista, i encara així, a les nostres comarques continuem amb seriosos problemes pel que fa als subministres de molts pobles de l’interior en especial en estiu, amb problemes de salinització i sobreexplotació d’aqüífers al litoral, tot això mentre en breu es posaran en marxa dos gegantines dessaladores que ningú necessita ( Moncofa i Cabanes-Orpesa)”.

Segons Alvaro “ la política hídrica del PP i el PSOE durant els darrers anys s’ha centrat en afavorir les grans operacions urbanístiques depredadores del territori, amb els seus camps de golf, i a crear confrontació amb els transvasaments que mai estaven pensats en les necessitats del camp i les persones, i això ha generat que les actuacions multimilionàries del Ministeri d’Agricultura, Aigua i Medi Ambient, es destinaren a finançar les dessaladores i no les actuacions prioritàries, com és el garantir aigua a tots els municipis,  a l’agricultura i les actuacions pendents per millorar l’estat dels nostres embassaments, molts dels quals tenen un alt grau de colmatació i mal estat de  conservació que impedeixen aprofitar al màxim eixes infraestructures. Mentre tenim dessaladores acabades i parades, tenim pobles que a l’estiu han de subministrar aigua en camions cisterna, mentre tindre diàriament milers de litres d’aigua en dessecament de zones humides litorals, tenim camps que necessiten aigua, mentre tenim canalitzacions deficitàries que perden alts percentatges d’aigua, es salinitzen els aqüífers,…”

 

Des de Compromís s’aposta per la implantació de polítiques que opten cap  a la recuperació i salubritat dels aqüífers amb una gestió integral del cicle de l’aigua que promoga la minimització i racionalitat, la depuració integral i reutilització, sense descartar la recuperació de la gestió pública del subministre allà on siga viable “ tant en el subministre com en la depuració, hem vist com s’ha generar negocis i trames de corrupció, per posar exemples, que van des de Facsa acusada d’estar en la trama Gürtel, o el paradigmàtic cas de la depuiradoira d’EMARSA a València, sense oblidat el cas de la depuradora de Boriol tot això, per vore l’aigua, neta o bruta, com font de negoci i no de servei públic”

Alvaro ha destacat que dins d’eixe concepte d’entedre l’aigua com un bé sagrat, des de Compromís s’aposta per mesures per garantir que cap persona es quede sense subministre per no poder pagar la factura periòdic “ en les nostres propostes de rescat i dignificació de la vida de la ciutadania, cap persona s’ha de quedar sense sostre, sense un plat de calent, ni sense llum ni aigua. I mentre altres alimenten fantasmes territorials de transvasaments, nosaltres reivindiquem solucions viables i a l’abast per garantir aigua per al nostre camp i la nostra industrial, actuacions que si s’hagueren empleat bé els recursos en lloc de les apostes del PP i PSOE, estarien fetes”

 

 

Compromís apuesta por una política que entienda el agua como un derecho y no como un objeto de mercantilización.

Alvaro destaca que el suministro de agua tiene que estar garantizado a todas las personas sea cual sea su situación.

La candidata autonómica de Compromís por las comarcas de Castelló, Mònica Alvaro, ha explicado hoy la política hídrica de la coalición en lo referente a las comarcas de Castelló “ pensamos que el agua tiene que ser un bien sagrado para la población, y por eso nos oponemos a cualquier medida que apueste por su mercantilización y privatización. Somos conscientes que a pesar de ser un bien público, ha estado de siempre, y en especial en los últimos años, objeto de controversia y empleada como arma de confrontación partidista, y todavía así, en nuestras comarcas continuamos con serios problemas en cuanto a los suministros de muchos pueblos del interior en especial en verano, con problemas de salinización y sobreexplotación de acuíferos al litoral, todo esto mientras en breve se pondrán en marcha dos gigantescas desaladoras que nadie necesita ( Moncofa y Cabanes-Orpesa)”.
Según Alvaro “ la política hídrica del PP y el PSOE durante los últimos años se ha centrado al favorecer las grandes operaciones urbanísticas depredadoras del territorio, con sus campos de golf, y a crear confrontación con los trasvases que nunca estaban pensados en las necesidades del campo y las personas, y esto ha generado que las actuaciones multimillonarias del Ministerio de Agricultura, Agua y Medio ambiente, se destinaron a financiar las desaladoras y no las actuaciones prioritarias, como es el garantizar agua a todos los municipios, a la agricultura y las actuaciones pendientes para mejorar el estado de nuestros embalses, muchos de los cuales tienen un alto grado de colmatación y mal estado de conservación que impiden aprovechar al máximo esas infraestructuras. Mientras tenemos desaladoras acabadas y paradas, tenemos pueblos que en verano tienen que suministrar agua en camiones cisterna, mientras tener diariamente miles de litros de agua en desecamiento de zonas húmedas litorales, tenemos campos que necesitan agua, mientras tenemos canalizaciones deficitarias que pierden altos porcentajes de agua, se salinicen los acuíferos,…”

Desde Compromís se apuesta por la implantación de políticas que opten hacia la recuperación y salubridad de los acuíferos con una gestión integral del ciclo del agua que promueva la minimización y racionalidad, la depuración integral y reutilización, sin descartar la recuperación de la gestión pública del suministro allá donde sea viable “ tanto lo suministro como en la depuración, hemos visto cómo se ha generar negocios y tramas de corrupción, para poner ejemplos, que van desde Facsa acusada de estar en la trama Gürtel, o el paradigmático caso de la depuradora de EMARSA en Valencia, sin olvidado el caso de la depuradora de Borriol todo esto, porver el agua, limpia o sucia, como fuente de negocio y no de servicio público”
Alvaro ha destacado que dentro de ese concepto de entender el agua como un bien sagrado, desde Compromís se apuesta por medidas para garantizar que ninguna persona se quede sin suministro para no poder pagar la factura periódico “ en nuestras propuestas de rescate y dignificación de la vida de la ciudadanía, ninguna persona se tiene que quedar sin techo, sin un plato de caliente, ni sin luz ni agua. Y mientras otros alimentan fantasmas territoriales de trasvases, nosotros reivindicamos soluciones viables y al alcance para garantizar agua para nuestro campo y nuestra industrial, actuaciones que si se hubieran empleado bien los recursos en lugar de las apuestas del PP y PSOE, estarían hechos”oltra març 2015 127

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *