Alvaro “ la precarització del món laboral ha comportat també a Castelló més sinistrabilitat”

 

alvaro a solesLa candidata autonòmica de Compromís recorda que les xifres d’accidents laborals a les comarques de Castelló continua sent alarmant

 

La candidata autonòmica de Compromís per les comarques de Castelló, Mònica Alvaro, ha exposat avui, coincidint en el dia mundial de la seguretat i salut en el treball,  que l’avanç de les dades estadístiques d’accidents laborals que acaba de fer públiques  el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, continuen sent alarmants per a les comarques de Castelló “ sols en els mesos de gener i febrer, 942 persones han patit accidents de diversa gravetat en els seus llocs de treball, un d’ells mortals, i 67 en itinerari,  i això, continua demostrant que es va a més en la sinistralitat laboral a les nostres comarques, producte d’eixa precarització del món laboral que estem patint a tot l’estat.

            Alvaro ha recordat que dels 447 accidents mortals en el treball de 2013 es va arribar al 2014 als 454, però en el cas concret de les comarques de Castelló, es va passar dels 4226 accidents en el llocs de treball en 2013, als 4569 en 2014 sols a les comarques de Castelló, i dels 414 in itinere, als 476 ( tant en 2013 com en el 2014, 7 persones van perdre la vida en el treball en les comarques de Castelló).

Per a la candidata de Compromís “ totes les reformes laborals i mesures antisocials que han anat imposant els successius governs centrals del PP i el PSOE, amb la connivència dels govern autonòmic, ens torna a dur a xifres alarmants, on la sinistrabilitat a pesar de tindre normatives més estrictes en teoria,continua incrementant-se any rere any”.

Per eixe motiu, Alvaro ha reividicat la necessitat d’un canvi en les polítiques laborals “ cal consensuar amb els agents socials la inversió en seguretat i salut laboral necessària per tal de garantir la lluita eficaç contra la sinistralitat laboral creixent al nostre territori, i fer les campanyes preventives adients, i un model laboral on els treballadors no siguen considerats com simples xifres, sinó com a persones amb ulls i cares, i que han de ser el centre de tota la política”

 

 

Alvaro “ la precarización del mundo laboral ha comportado tambien en Castelló  más siniestrabilitat”

La candidata autonómica de Compromís recuerda que las cifras de accidentes laborales a las comarcas de Castelló continúa siendo alarmante

La candidata autonómica de Compromís por las comarcas de Castelló, Mònica Alvaro, ha expuesto hoy, coincidiendo con el dia mundial por la seguridad y salud en el trabajo, que el avance de los datos estadísticos de accidentes laborales que acaba de hacer públicos el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, continúan siendo alarmantes para las comarcas de Castelló “ sólo en los meses de enero y febrero, 942 personas han sufrido accidentes de diversa gravedad en sus puestos de trabajo, uno de ellos mortales, y 67 en itinerario, y esto, continúa demostrando que se va además en la siniestralidad laboral a nuestras comarcas, producto de esa precarización del mundo laboral que estamos sufriendo en  todo el estado.”
Alvaro ha recordado que de los 447 accidentes mortales en el trabajo de 2013 se llegó al 2014 a los 454, pero en el caso concreto de las comarcas de Castelló, se pasó de los 4226 accidentes en el puestos de trabajo en 2013, a los 4569 en 2014 sólo a las comarcas de Castelló, y de los 414 in itinere, a los 476 (tanto en 2013 como en el 2014, 7 personas perdieron la vida en el trabajo en las comarcas de Castelló).
Para la candidata de Compromís “ todas las reformas laborales y medidas antisociales que han ido imponiendo los sucesivos gobiernos centrales del PP y el PSOE, con la connivencia de los gobierno autonómico, nos vuelve a llevar a cifras alarmantes, donde la siniestrabilidad a pesar de tener normativas más estrictas en teoría, continúa incrementándose año tras año”.
Por ese motivo, Alvaro ha reividicado la necesidad de un cambio en las políticas laborales “ hay que consensuar con los agentes sociales la inversión en seguridad y salud laboral necesaria para garantizar la lucha eficaz contra la siniestralidad laboral creciente a nuestro territorio, y hacer las campañas preventivas adecuadas, y un modelo laboral donde los trabajadores no sean considerados como simples cifras, sino como personas con ojos y caras, y que tienen que ser el centro de toda la política”

Alvaro “farem del SERVEF un servei útil, públic i que servisca perquè les persones troben feina”

alvaroLa candidata autonòmica de Compromís Mònica Alvaro, ha defensat avui la necessitat de que l’administració dispose de mecanismes efectius per ajudar a la gent a trobar faena

 

Segons Alvaro “ El Servei Valencià d’Ocupació i Formació, SERVEF ” va nàixer amb la vocació d’ajudar a millorar a la gent la seua formació i promoció laboral, per intentar reincorporar al mercat laboral les persones excloses i de difícil reinserció laboral, però des de fa massa temps el govern autonòmic ha desmantellat el servei, deixant-ho amb unes funcions merament testimonials, acomiadant a bona part de la seua plantilla en un avanç cap a la privatització total després d’haver-ho ja fet en molts altres serveis, i per tant, deixant-lo completament inutilitzat i invàlid per a la ciutadania”

Alvaro ha explicat com en els darrers mesos s’ha tendit des del govern autonòmic a que siguen les pròpies administracions locals, mitjançant la figura dels Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local AODL, els què hauran d’assumir les funcions que se li estan llevant al SERVEF “ el problema es troba en què  moltíssims ajuntaments de les nostres comarques, no tenen la  figura del AODL, i en altres on sí que es troben, estos estan completament desbordats per l’assumpció de funcions alienes, sense instruments i capacitat tècnica per fer front a estes noves tasques”.

La candidata de Compromís ha reiterat que durant aquests anys s’ha buscat premeditament inutilitzar aquest servei per obligar a la gent a recórrer a les agències privades “ en lloc d’ajudar a la gent que pitjor ho està passant, s’ha volgut també aprofitar-se’n d’ells per a que uns tercers tragueren benefici, i això és simplement intolerable, i volem recuperar un SERVEF, públic i ben dotat amb mitjans i recursos necessaris. “Cal modernitzar el servei públic d’ocupació, millorant la funció de la intermediació entre oferta i demanda i garantint la igualtat d’oportunitats, amb la professionalització i millora dotacional dels serveis públics en polítiques actives, tot formant als treballadors dels serveis públics per a donar resposta als nous reptes i paradigmes del mercat laboral, com l’economia verda.”

Alvaro “haremos del SERVEF un servicio útil, público y que sirva para que las personas encuentren trabajo”

La candidata autonómica de Compromís Mònica Alvaro, ha defendido hoy la necesidad de que la administración disponga de mecanismos efectivos para ayudar a la gente a encontrar trabajo.

Según Alvaro “ El Servicio Valenciano de Ocupación y Formación, SERVEF ” nació con la vocación de ayudar a mejorar a la gente su formación y promoción laboral, para intentar reincorporar al mercado laboral las personas excluidas y de difícil reinserción laboral, pero desde hace demasiado tiempo el gobierno autonómico ha desmantelado el servicio, dejándolo con unas funciones meramente testimoniales, despidiendo a buena parte de su plantilla en un avance hacia la privatización total después de haberlo ya hecho en otros muchos servicios, y por lo tanto, dejándolo completamente inutilizado e inválido para la ciudadanía”
Alvaro ha explicado como en los últimos meses se ha tendido desde el gobierno autonómico a que sean las propias administraciones locales, mediante la figura de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local AEDL, los qué tendrán que asumir las funciones que se le están quitando al SERVEF “ el problema se encuentra en qué muchísimos ayuntamientos de nuestras comarcas, no tienen la figura del AEDL, y en otros donde sí que se encuentran, estos están completamente desbordados por la asunción de funciones ajenas, sin instrumentos y capacidad técnica para hacer frente a estas nuevas tareas”.
La candidata de Compromís ha reiterado que durante estos años se ha buscado premeditadamente inutilizar este servicio para obligar en la gente a recurrir a las agencias privadas “ en lugar de ayudar a la gente que peor lo está pasando, se ha querido también aprovecharse de ellos para que unos terceros sacaron beneficio, y esto es simplemente intolerable, y queremos recuperar un SERVEF, público y muy dotado con medios y recursos necesarios. “Hay que modernizar el servicio público de ocupación, mejorando la función de la intermediación entre oferta y demanda y garantizando la igualdad de oportunidades, con la profesionalización y mejora dotacional de los servicios públicos en políticas activas, formando a los trabajadores de los servicios públicos para dar respuesta a los nuevos retos y paradigmas del mercado laboral, como la economía verde.”