Mònica Alvaro “el nou govern autonòmic haurà de garantir que les famílies amb menors a càrrec tinguen assegurat un plat de calent, d’una forma digna”.

 fotocompromísLa candidata autonòmica de Compromís per les comarques de Castelló i regidora de Serveis Socials a Vila-real, Mònica Alvaro, ha defensat avui la urgència perquè el nou govern autonòmic que es configure a partir de maig, tinga entre les seues prioritats evitar la situació vergonyosa que es va produir l’estiu passat als municipis valencians, quan es van deixar a milers de xiquetes i xiquets desatesos al tancar-se els menjadors escolars, i amb una administració que va actuar tard i malament”.

 

Segons Alvaro “ anem a tindre plans d’emergència social des del minut zero, però som conscients que la situació de pobresa va a costar revertir-la després de la destroça que ha provocat l’actual govern autonòmic, per això, la lluita contra la fam i la desnutrició sí que ha d’estar present des del primer segon, i si a l’estiu de 2014 als municipis fórem testimonis dels plans improvisats d’una Conselleria de Benestar Social que pretenia a tota costa finançar escoles i menjadors , davant una situació d’emergència social on un de cada tres xiquets valencians està en el llindar de la pobresa”.

 

La Conselleria va haver d’improvisar un pla que va arribar tard a molts municipis i sense cap estructura més que la municipal, ” i en molts pobles, assumir eixa gestió ha estat un handicap inassolible, i a banda  no es soluciona el seu drama familiar en períodes de caps de setmana, això, sumat amb els  impagaments de la Conselleria de Benestar Social amb les ajudes d’emergència dels ajuntaments i la carestia de recursos de les famílies deixen palès que desgraciadament moltes persones, amb menors a càrrec, han d’acudir a menjadors socials i bancs d’aliments per sobreviure.

 

Per eixe motiu, Alvaro ha defensat la necessitat d’impulsar a nivell autonòmic iniciatives per  implantar un sistema de “menjar a casa”, com el que es du a terme amb els majors, que done cobertura a las famílies amb pocs o cap recurs econòmics, previ informe dels Serveis Socials municipals,  necessàriament gratuït per a les famílies en una situació d’exclusió social i de pagament progressiu segons rendes per a la resta de la població amb menors a càrrec. La  finalitat és la de garantir una nutrició correcta de les unitats familiars amb menors a càrrec i en situació de risc d’exclusió social durant els dies en els que els/les menors no gaudisquen d’una beca de menjador (caps de setmana, vacances i mesos lectius de juny i setembre) i que a més aquesta siga a domicili, mantenint així la dignitat i privacitat de les persones.

 

La candidata de Compromís ha explicat que aquestes mesures haurien de ser sufragades la Conselleria de Benestar Social, Diputació Provincial, Ajuntaments i famílies en els casos on s’estipule  –segons renda- un preu públic.

 

 

 

 

Mònica Alvaro “el nuevo gobierno autonómico tendrá que garantizar que las familias con menores a su cargo tengan asegurado un plato de caliente, de una forma digna”. La candidata autonómica de Compromís por las comarcas de Castelló y concejal de Servicios Sociales en Vila-real, Mònica Alvaro, ha defendido hoy la urgencia para que el nuevo gobierno autonómico que se configure a partir de mayo, tenga entre sus prioridades evitar la situación vergonzosa que se produjo el verano pasado en los municipios valencianos, cuando se dejaron a miles de niñas y niños desatendidos al cerrarse los comedores escolares, y con una administración que actuó tarde y mal”.

Según Alvaro “ vamos a tener planes de emergencia social desde el minuto cero, pero somos conscientes que la situación de pobreza va a costar revertirla después de la destroza que ha provocado el actual gobierno autonómico, por eso, la lucha contra la hambre y la desnutrición sí que tiene que estar presente desde el primer segundo, y si en verano de 2014 a los municipios fuimos testigos de los planes improvisados de una Conselleria  de Bienestar Social que pretendía a en ítimo extremo financiar escuelas y comedores , ante una situación de emergencia social donde uno de cada tres niños valencianos está en el umbral de la pobreza”.
La Conselleria  tuvo que improvisar un plan que llegó tarde a muchos municipios y sin ninguna estructura más que la municipal, ” y en muchos pueblos, asumir esa gestión ha sido un hándicap inalcanzable, y a parte no se soluciona su drama familiar en periodos de fines de semana, esto, sumado con los impagos de la Conselleria  de Bienestar Social con las ayudas de emergencia de los ayuntamientos y la carestía de recursos de las familias dejan patente que desgraciadamente muchas personas, con menores a cargo, tienen que acudir a comedores sociales y bancos de alimentos para sobrevivir.

Por ese motivo, Alvaro ha defendido la necesidad de impulsar a nivel autonómico iniciativas para implantar un sistema de “comer en casa”, como el que se lleva a cabo con los mayores, que de cobertura a las familias con pocos o ningún recurso económicos, previo informe de los Servicios Sociales municipales, necesariamente gratuito para las familias en una situación de exclusión social y de pago progresivo según rentas para el resto de la población con menores a cargo. La finalidad es la de garantizar una nutrición correcta de las unidades familiares con menores a cargo y en situación de riesgo de exclusión social durante los días en los que los/las menores no disfruten de una beca de comedor (fines de semana, vacaciones y meses lectivos de junio y septiembre) y que además esta sea a domicilio, manteniendo así la dignidad y privacidad de las personas.

La candidata de Compromís ha explicado que estas medidas tendrían que ser sufragadas la Conselleria  de Bienestar Social, Diputación Provincial, Ayuntamientos y familias en los casos donde se estipule –según renta- un precio público.

Compromís demana explicacions pels contractes d’alta direcció de l’Hospital Provincial de Castelló.

1356-0-castellon_hospital_provincial

La diputada autonòmica de Compromís Mònica Oltra, ha enregistrat una sèrie de preguntes escrites dirigides al Conseller de Sanitat perquè explique el motiu pel qual s’ha permés la realització de contractes d’alts directius que estarien incomplint la legislació aplicable.

Segons ha exposat Compromís “La Llei Orgànica de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic” determina respecte al personal directiu professional, que les Comunitats Autònomes podran establir, el règim jurídic específic del personal directiu així com els criteris per a determinar la seua condició, d’acord, entre uns altres, amb els principis de mèrit i capacitat i a criteris d’idoneïtat, i es durà a terme mitjançant procediments que garantisquen la publicitat i concurrència, i el personal directiu estarà subjecte a avaluació conformement als criteris d’eficàcia i eficiència, responsabilitat per la seua gestió i control de resultats en relació amb els objectius que els hagen sigut fixats. Continua llegint