Alvaro “ a Castelló tenim milers de cases sense persones, i milers de persones sense casa”

oltra març 2015 127La candidata autonòmica de Compromís per les comarques de Castelló, Mònica Alvaro, ha exposat avui que el panorama d’habitatge que ha quedat a aquesta demarcació després de l’esclafit de la bombolla immobiliària és realment preocupant “ tenim milers d’habitatges buits sense cap ús, que ens molts casos són una càrrega per als seus propietaris, altres a mig fer, altres en mans dels bancs, i al mateix temps, milers de persones que no tenen accés l’habitatge i han de conviure amb familiars i en condicions francament millorables”

            Per això, Alvaro ha desgranat alguna de les propostes que Compromís té en el seu programa electoral autonòmic per tal d’afavorir que tota persona tinga un habitatge digne, com per exemple l’obligatorietat dels registres municipals de vivendes i de solars, amb un sistema de taxes que incentive la seua posada en el mercat, així com una política d’habitatge públic basada en l’aprofitament de l’enorme parc d’habitatges buits, impulsant el lloguer social, oferir en modalitat de lloguer a preus accessibles totes les vivendes de l’IVHSA que actualment es troben en venda.

 

Alvaro també ha remarcat la necessitat d’iniciar totes les accions necessàries per tal que la borsa de vivendes desocupades que estan en mans dels bancs després d’una execució hipotecària, es destinen a lloguer social, i la creació d’un parc públic d’habitatges per a destinar al lloguer social. “A pesar de ser un greu problema social, la manca de vivenda, hem vist com no s’ha aplicat cap mesura eficaç per part de les administracions autonòmiques i estatal, i pensem que tenim un ample vental com ara promoure la rehabilitació i la millora de la sostenibilitat i eficiència energètica d’habitatges amb ajudes i desgravacions fiscals, impulsar programes de regeneració urbana dels barris per fomentar la cohesió social, o establir polítiques d’ajuda a la rehabilitació integral d’habitatges en els cascs antics dels municipis per tal de reforçar el sector de la rehabilitació i adaptació d’habitatges.

 

La candidata de Compromís ha reivindicat la necessitat d’ajudar des de l’administració en el pagament  de les hipoteques de les persones que es troben en risc de desnonament, coordinant-les amb el pla d’ocupació d’emergència, així com implementarem un servei de mediació per als afectats d’execucions hipotecàries amb les entitats bancàries per mig dels serveis socials municipals.

 

Alvaro “ en Castelló tenemos miles de casas sin personas, y miles de personas sin casa”

La candidata autonómica de Compromís por las comarcas de Castelló, Mònica Alvaro, ha expuesto hoy que el panorama de vivienda que ha quedado a esta demarcación después del estallido de la burbuja inmobiliaria es realmente preocupante “ tenemos miles de viviendas vacíos sin ningún uso, que entes muchos casos son una carga para sus propietarios, otros a medias, otros en manos de los bancos, y al mismo tiempo, miles de personas que no tienen acceso la vivienda y tienen que convivir con familiares y en condiciones francamente mejorables”
Por eso, Alvaro ha desgranado alguna de las propuestas que Compromís tiene en su programa electoral autonómico para favorecer que toda persona tenga una vivienda digna, como por ejemplo la obligatoriedad de los registros municipales de viviendas y de solares, con un sistema de tasas que incentive su puesta en el mercado, así como una política de vivienda pública basada en el aprovechamiento del enorme parque de viviendas vacías, impulsando el alquiler social, ofrecer en modalidad de alquiler a precios accesibles todas las viviendas de la IVVSA que actualmente se encuentran en venta.

Alvaro también ha remarcado la necesidad de iniciar todas las acciones necesarias para que la bolsa de viviendas desocupadas que están en manosde los bancos después de una ejecución hipotecaria, se destinan a alquiler social, y la creación de un parque público de viviendas para destinar al alquiler social. “A pesar de ser un grave problema social, la carencia de vivienda, hemos visto como no se ha aplicado ninguna medida eficaz por parte de las administraciones autonómicas y estatal, y pensamos que tenemos un amplio abanico como por ejemplo promover la rehabilitación y la mejora de la sostenibilidad y eficiencia energética de viviendas con ayudas y desgravaciones fiscales, impulsar programas de regeneración urbana de los barrios para fomentar la cohesión social, o establecer políticas de ayuda a la rehabilitación integral de viviendas en los cascos antiguos de los municipios para reforzar el sector de la rehabilitación y adaptación de viviendas.

La candidata de Compromís ha reivindicado la necesidad de ayudar desde la administración en el pago de las hipotecas de las personas que se encuentran en riesgo de desahucio, coordinándolas con el plan de ocupación de emergencia, así como implementaremos un servicio de mediación para los afectados de ejecuciones hipotecarias con las entidades bancarias por medio de los servicios sociales municipales.

Alvaro “ la precarització del món laboral ha comportat també a Castelló més sinistrabilitat”

 

alvaro a solesLa candidata autonòmica de Compromís recorda que les xifres d’accidents laborals a les comarques de Castelló continua sent alarmant

 

La candidata autonòmica de Compromís per les comarques de Castelló, Mònica Alvaro, ha exposat avui, coincidint en el dia mundial de la seguretat i salut en el treball,  que l’avanç de les dades estadístiques d’accidents laborals que acaba de fer públiques  el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, continuen sent alarmants per a les comarques de Castelló “ sols en els mesos de gener i febrer, 942 persones han patit accidents de diversa gravetat en els seus llocs de treball, un d’ells mortals, i 67 en itinerari,  i això, continua demostrant que es va a més en la sinistralitat laboral a les nostres comarques, producte d’eixa precarització del món laboral que estem patint a tot l’estat.

            Alvaro ha recordat que dels 447 accidents mortals en el treball de 2013 es va arribar al 2014 als 454, però en el cas concret de les comarques de Castelló, es va passar dels 4226 accidents en el llocs de treball en 2013, als 4569 en 2014 sols a les comarques de Castelló, i dels 414 in itinere, als 476 ( tant en 2013 com en el 2014, 7 persones van perdre la vida en el treball en les comarques de Castelló).

Per a la candidata de Compromís “ totes les reformes laborals i mesures antisocials que han anat imposant els successius governs centrals del PP i el PSOE, amb la connivència dels govern autonòmic, ens torna a dur a xifres alarmants, on la sinistrabilitat a pesar de tindre normatives més estrictes en teoria,continua incrementant-se any rere any”.

Per eixe motiu, Alvaro ha reividicat la necessitat d’un canvi en les polítiques laborals “ cal consensuar amb els agents socials la inversió en seguretat i salut laboral necessària per tal de garantir la lluita eficaç contra la sinistralitat laboral creixent al nostre territori, i fer les campanyes preventives adients, i un model laboral on els treballadors no siguen considerats com simples xifres, sinó com a persones amb ulls i cares, i que han de ser el centre de tota la política”

 

 

Alvaro “ la precarización del mundo laboral ha comportado tambien en Castelló  más siniestrabilitat”

La candidata autonómica de Compromís recuerda que las cifras de accidentes laborales a las comarcas de Castelló continúa siendo alarmante

La candidata autonómica de Compromís por las comarcas de Castelló, Mònica Alvaro, ha expuesto hoy, coincidiendo con el dia mundial por la seguridad y salud en el trabajo, que el avance de los datos estadísticos de accidentes laborales que acaba de hacer públicos el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, continúan siendo alarmantes para las comarcas de Castelló “ sólo en los meses de enero y febrero, 942 personas han sufrido accidentes de diversa gravedad en sus puestos de trabajo, uno de ellos mortales, y 67 en itinerario, y esto, continúa demostrando que se va además en la siniestralidad laboral a nuestras comarcas, producto de esa precarización del mundo laboral que estamos sufriendo en  todo el estado.”
Alvaro ha recordado que de los 447 accidentes mortales en el trabajo de 2013 se llegó al 2014 a los 454, pero en el caso concreto de las comarcas de Castelló, se pasó de los 4226 accidentes en el puestos de trabajo en 2013, a los 4569 en 2014 sólo a las comarcas de Castelló, y de los 414 in itinere, a los 476 (tanto en 2013 como en el 2014, 7 personas perdieron la vida en el trabajo en las comarcas de Castelló).
Para la candidata de Compromís “ todas las reformas laborales y medidas antisociales que han ido imponiendo los sucesivos gobiernos centrales del PP y el PSOE, con la connivencia de los gobierno autonómico, nos vuelve a llevar a cifras alarmantes, donde la siniestrabilidad a pesar de tener normativas más estrictas en teoría, continúa incrementándose año tras año”.
Por ese motivo, Alvaro ha reividicado la necesidad de un cambio en las políticas laborales “ hay que consensuar con los agentes sociales la inversión en seguridad y salud laboral necesaria para garantizar la lucha eficaz contra la siniestralidad laboral creciente a nuestro territorio, y hacer las campañas preventivas adecuadas, y un modelo laboral donde los trabajadores no sean considerados como simples cifras, sino como personas con ojos y caras, y que tienen que ser el centro de toda la política”