Alvaro “anem a posar damunt la taula les mancances sanitàries de les comarques de Castelló per buscar solucions des del minut zero”

fotocompromísLa candidata autonòmica de Compromís per les comarques de Castelló, Mònica Alvaro, ha exposat avui que la sanitat universal, pública i gratuïta i de qualitat serà un dels pilars bàsics de l’aposta de la coalició per recuperar el país i dignificar la vida de les persones “ duem massa anys de desmantellament i desatenció sanitària als nostres pobles, de massa promeses incomplides, de casos flagrants com els dels acceleradors de l’Hospital Provincial, la manca de llits de tota la xarxa d’hospitals, les plantes sense ús a la Plana o a Vinaròs, o els incompliments en la creació de nous centres com l’Hospital de la Vall d’Uixó, el centre d’especialitats de Peníscola, o el comarcal de Morella, per no parlar de la llarga llista d’ambulatoris i centres de salut dels municipis amb problemes de tot tipus, començant per la saturació ”.

            Segons Alvaro, “ no ha estat un fet accidental, sinó una política premeditada per obligar a la gent a haver de recurrir la privada, mentre es gastaven ingents quantitats de diners en concessions administratives sanitàries i  privatitzacions que  revisarem com tots els convenis amb la privada”

Per a la candidata de Compromís “ cal que l’atenció primària siga la base de l’estructura sanitària i la porta d’entrada principal al sistema sanitari. Assegurarem una dotació econòmica adequada, una major autonomia i capacitat de resolució. Millorarem l’atenció a la salut mental en els aspectes de promoció, prevenció, assistència a la malaltia, rehabilitació i reinserció sociolaboral.

Potenciarem la salut en positiu, a través de la prevenció de la malaltia, la promoció d’estils de vida saludables d’una manera integral, així com el treball intersectorial. Es garantirà la vigilància de la salut pública sobre l’estat de salut de la població i els seus determinants per a donar suport a l’elaboració i avaluació del Pla de Salut del País València.

Per a Alvaro “tot té solució posant a la salut públic com una prioritat i no com un negoci per als amics, ja que si fins ara hem tingut un problema ben seriós de finançament per dotar a tots els nostres pobles i ciutats de centres en condicions i amb personal suficient, no ha estat per falta de diners, sinó per on s’han desviat eixos diners; si a concerts i concessions abusives per generar un negoci per a uns pocs, amics sempre de qui mana, per això, revertint l’actual manera d’actuar, podrem recuperar la sanitat pública gratuïtat i de qualitat que ens mereixem “

 

 

Alvaro “vamos a poner encima la mesa las carencias sanitarias de las comarcas de Castelló para buscar soluciones desde el minuto cero”La candidata autonómica de Compromís por las comarcas de Castelló, Mònica Alvaro, ha expuesto hoy que la sanidad universal, pública y gratuita y de calidad será uno de los pilares básicos de la apuesta de la coalición para recuperar el país y dignificar la vida de las personas “ llevamos demasiados años de desmantelamiento y desatención sanitaria ls nuestros pueblos, de demasiadas promesas incumplidas, de casos flagrantes como los de los aceleradores del Hospital Provincial, la carencia de camas de toda la red de hospitales, las plantas sin uso en la Plana o en Vinaròs, o los incumplimientos en la creación de nuevos centros como el Hospital de la Vall d’Uixó, el centro de especialidades de Peñíscola, o el comarcal de Morella, por no hablar de la larga lista de ambulatorios y centros de salud de los municipios con problemas de todo tipos, empezando por la saturación ”.
Según Alvaro, “ no ha sido un hecho accidental, sino una política premeditada para obligar a la gente a tener que recurrir a la privada, mientras se gastaban ingentes cantidades de dinero en concesiones administrativas sanitarias y privatizaciones que revisaremos como todos los convenios con la privada”
Para la candidata de Compromís “ hace falta que la atención primaria sea la base de la estructura sanitaria y la puerta de entrada principal al sistema sanitario. Aseguraremos una dotación económica adecuada, una mayor autonomía y capacidad de resolución. Mejoraremos la atención a la salud mental en los aspectos de promoción, prevención, asistencia a la enfermedad, rehabilitación y reinserción sociolaboral”.
Potenciaremos la salud en positivo, a través de la prevención de la enfermedad, la promoción de estilos de vida saludables de una manera integral, así como el trabajo intersectorial. Se garantizará la vigilancia de la salud pública sobre el estado de salud de la población y sus determinantes para apoyar a la elaboración y evaluación del Plan de Salud del País Valencia.
Para Alvaro “todo tiene solución poniendo a la salud público como una prioridad y no como un negocio para los amigos, puesto que si hasta ahora hemos tenido un problema muy serio de financiación para dotar a todos nuestros pueblos y ciudades de centros en condiciones y con personal suficiente, no ha estado por falta de dinero, sino por donde se han desviado ese dinero; si a conciertos y concesiones abusivas para generar un negocio para unos pocos, amigos siempre de quienes manda, por eso, revirtiendo la actual manera de actuar, podremos recuperar la sanidad pública gratuidad y de calidad que nos merecemos “

Alvaro “ a Castelló tenim milers de cases sense persones, i milers de persones sense casa”

oltra març 2015 127La candidata autonòmica de Compromís per les comarques de Castelló, Mònica Alvaro, ha exposat avui que el panorama d’habitatge que ha quedat a aquesta demarcació després de l’esclafit de la bombolla immobiliària és realment preocupant “ tenim milers d’habitatges buits sense cap ús, que ens molts casos són una càrrega per als seus propietaris, altres a mig fer, altres en mans dels bancs, i al mateix temps, milers de persones que no tenen accés l’habitatge i han de conviure amb familiars i en condicions francament millorables”

            Per això, Alvaro ha desgranat alguna de les propostes que Compromís té en el seu programa electoral autonòmic per tal d’afavorir que tota persona tinga un habitatge digne, com per exemple l’obligatorietat dels registres municipals de vivendes i de solars, amb un sistema de taxes que incentive la seua posada en el mercat, així com una política d’habitatge públic basada en l’aprofitament de l’enorme parc d’habitatges buits, impulsant el lloguer social, oferir en modalitat de lloguer a preus accessibles totes les vivendes de l’IVHSA que actualment es troben en venda.

 

Alvaro també ha remarcat la necessitat d’iniciar totes les accions necessàries per tal que la borsa de vivendes desocupades que estan en mans dels bancs després d’una execució hipotecària, es destinen a lloguer social, i la creació d’un parc públic d’habitatges per a destinar al lloguer social. “A pesar de ser un greu problema social, la manca de vivenda, hem vist com no s’ha aplicat cap mesura eficaç per part de les administracions autonòmiques i estatal, i pensem que tenim un ample vental com ara promoure la rehabilitació i la millora de la sostenibilitat i eficiència energètica d’habitatges amb ajudes i desgravacions fiscals, impulsar programes de regeneració urbana dels barris per fomentar la cohesió social, o establir polítiques d’ajuda a la rehabilitació integral d’habitatges en els cascs antics dels municipis per tal de reforçar el sector de la rehabilitació i adaptació d’habitatges.

 

La candidata de Compromís ha reivindicat la necessitat d’ajudar des de l’administració en el pagament  de les hipoteques de les persones que es troben en risc de desnonament, coordinant-les amb el pla d’ocupació d’emergència, així com implementarem un servei de mediació per als afectats d’execucions hipotecàries amb les entitats bancàries per mig dels serveis socials municipals.

 

Alvaro “ en Castelló tenemos miles de casas sin personas, y miles de personas sin casa”

La candidata autonómica de Compromís por las comarcas de Castelló, Mònica Alvaro, ha expuesto hoy que el panorama de vivienda que ha quedado a esta demarcación después del estallido de la burbuja inmobiliaria es realmente preocupante “ tenemos miles de viviendas vacíos sin ningún uso, que entes muchos casos son una carga para sus propietarios, otros a medias, otros en manos de los bancos, y al mismo tiempo, miles de personas que no tienen acceso la vivienda y tienen que convivir con familiares y en condiciones francamente mejorables”
Por eso, Alvaro ha desgranado alguna de las propuestas que Compromís tiene en su programa electoral autonómico para favorecer que toda persona tenga una vivienda digna, como por ejemplo la obligatoriedad de los registros municipales de viviendas y de solares, con un sistema de tasas que incentive su puesta en el mercado, así como una política de vivienda pública basada en el aprovechamiento del enorme parque de viviendas vacías, impulsando el alquiler social, ofrecer en modalidad de alquiler a precios accesibles todas las viviendas de la IVVSA que actualmente se encuentran en venta.

Alvaro también ha remarcado la necesidad de iniciar todas las acciones necesarias para que la bolsa de viviendas desocupadas que están en manosde los bancos después de una ejecución hipotecaria, se destinan a alquiler social, y la creación de un parque público de viviendas para destinar al alquiler social. “A pesar de ser un grave problema social, la carencia de vivienda, hemos visto como no se ha aplicado ninguna medida eficaz por parte de las administraciones autonómicas y estatal, y pensamos que tenemos un amplio abanico como por ejemplo promover la rehabilitación y la mejora de la sostenibilidad y eficiencia energética de viviendas con ayudas y desgravaciones fiscales, impulsar programas de regeneración urbana de los barrios para fomentar la cohesión social, o establecer políticas de ayuda a la rehabilitación integral de viviendas en los cascos antiguos de los municipios para reforzar el sector de la rehabilitación y adaptación de viviendas.

La candidata de Compromís ha reivindicado la necesidad de ayudar desde la administración en el pago de las hipotecas de las personas que se encuentran en riesgo de desahucio, coordinándolas con el plan de ocupación de emergencia, así como implementaremos un servicio de mediación para los afectados de ejecuciones hipotecarias con las entidades bancarias por medio de los servicios sociales municipales.